Sr. No.NameYear
1CA. Ishwar Desai1971 – 72
2CA. Keshav Patel*1972 – 73
3CA. Ravindra Vepari*1973 – 74
4CA. Gunvant Desai*1974 – 75
5CA. Natwar Shah*1975 – 76
6CA. Yashwant Desai*1976 – 77
7CA. Sanmukh Pachchigar*1977 – 78
8CA. Ashwin Sanghavi*1978 – 79
9CA. Chandrakant Jariwala1979 – 80
10CA. Bakul Shah1980 – 81
11CA. Yatish Parekh1981 – 82
12CA. Shirish Jariwala*1982 – 83
13CA. Rajesh Desai1983 – 84
14CA. Rupin Patchigar1984 – 85
15CA. Naresh Gurnani1985 – 86
16CA. Kishore Gheewala1986 – 87
17CA. Anis Hakin1987 – 88
18CA. Rasesh Shah1988 – 89
19CA. Shailendra Vaidya1989 – 90
20CA. Hiren Diwan1990 – 91
21CA. Shabbir Kagzi1991 – 92
22CA. Ramesh Malpani1992 – 93
23CA. Mukesh Parekh1993 – 94
24CA. Suresh Kabra1995
25CA. Balkishan Rathi1996
26CA. Ramesh Goyal1997
27CA. Vinod Goyal1998
28CA. Keyur Mehta1999
29CA. Ramvallabh Chandak2000
30CA. Shyamanand Chaudhary2001
31CA. Bhushan Dave2002
32CA. Dinesh Parekh2003
33CA. Rajesh Jain*2004
34CA. Jay Chhaira2005
35CA. Surendra Gaggar2006
36CA. Hardik  Shah2007
37CA. Mitish Modi2008
38CA. Manish Jajoo2009
39CA. Hitendra Mody2010
40CA. Harishankar Tosniwal2011
41CA. Poonamchand Choudhary2012
42CA. Vijay Jagani2013
43CA. Hemant Jariwala2014
44CA. Balkishan Agarwal2015
45CA. Hardik Patel2016
46CA. Abhishek Mittal2017
47CA. Bhavin Hinger2018
48CA. Mihir Thakkar2019
49CA. Ishwar Jivani2020
50CA. Naveen Jain2021
Sr. No. Name Year
1 CA. Ishwarbhai Desai 1971 – 72
2 Late CA. K. J. Patel 1972 – 73
3 Late CA. Ravindra Vepari 1973 – 74
4 Late CA. G. C. Desai 1974 – 75
5 Late CA. N. M. Shah 1975 – 76
6 CA. Y. B. Desai 1976 – 77
7 Late CA. S. H. Patchigar 1977 – 78
8 Late CA. Ashwin Sanghavi 1978 – 79
9 CA. C. S. Jariwala 1979 – 80
10 CA. B. T. Shah 1980 – 81
11 CA. Yatish Parekh 1981 – 82
12 CA. Shirish Jariwala 1982 – 83
13 CA. Rajesh Desai 1983 – 84
14 CA. Rupin Patchigar 1984 – 85
15 CA. Naresh Gurnani 1985 – 86
16 CA. Kishore Gheewala 1986 – 87
17 CA. Anis Hakin 1987 – 88
18 CA. Rasesh Shah 1988 – 89
19 CA. Shailendra Vaidya 1989 – 90
20 CA. Hiren Diwan 1990 – 91
21 CA. Shabbir Kagzi 1991 – 92
22 CA. Ramesh Malpani 1992 – 93
23 CA. Mukesh Parekh 1993 – 94
24 CA. Sureshkumar Kabra 1995
25 CA. B. K. Rathi 1996
26 CA. Ramesh Goyal 1997
27 CA. Vinod Goyal 1998
28 CA. Keyur Mehta 1999
29 CA. R. V. Chandak 2000
30 CA. S. S. Chaudhari 2001
31 CA. Bhushan Dave 2002
32 CA. D. M. Parekh 2003
33 Late CA. Rajesh Jain 2004
34 CA. Jay Chhaira 2005
35 CA. Surendra Gaggar 2006
36 CA. Hardik P. Shah 2007
37 CA. Mitish Modi 2008
38 CA. Manish Jajoo 2009
39 CA. Hitendra Mody 2010
40 CA. Harishankar Tosniwal 2011
41 CA. P.C. Choudhary 2012
42 CA. Vijay Jagani 2013
43 CA. Hemant Jariwala 2014
44 CA. Balkishan Agarwal 2015
45 CA. Hardik Patel 2016
46 CA. Abhishek Mittal 2017
47 CA. Bhavin Hinger 2018
48 CA. Mihir Thakkar 2019
49 CA. Ishwar Jivani 2020
50 CA. Naveen Jain 2021